viernes, 26 de abril de 2013

JUSTIFICACIÓN DE UN HORARIOAssemblea i rutines:  A l’assemblea que la farem a l’estora, treballarem la convivència en grup,  iniciarem els hàbits socials i els jocs de grup, presentarem el que anem a fer a la classe i les novetats que hi ha, com per exemple poden ser els projectes que anem a fer etc..  Passarem llista, parlarem tots els dies de les normes de convivència, repassarem el nostre programa de modificació de conducta, per que adquireixen les normes i els hàbits que treballem a l’aula.
A més ens contaran aquelles coses que volen compartir amb la classe, de les seues experiències personals, els que han desdejunat etc...
Respecte a les rutines que ja les treballarem amb el programa de modificació de conducta, que tindrà aspectes medi ambientals, treballarem coses com que només arribar penjaran l’abric i tothom anirà a l’estora i s’asseuran de bona manera i respectant els companys. A més serà una rutina l’aspecte de tots els matins només aplegar es farà l’assemblea.
Es farà a l’inici de la classe ja que parlarem del que anem a fer durant tot el dia.
Jocs: Treballarem els jocs ja que és una activitat que proporciona plaer i diversió i també perquè el sistema educatiu actual considera el joc com un recurs metodològic per a la instrucció durant l’etapa infantil, i l’activitat lúdica com una necessitat bàsica de la infància.
Treballarem diferents tipus de jocs com són el joc motor, el joc d’experimentació i d’activitats exploratòries, el joc de representació o simbòlic i el joc cooperatiu.
Iniciació a la lecto-escriptura: Treballarem l’iniciació a la lecto-escriptura ja que a la llei es obligatori iniciar-los en aquest aspecte, el que farem amb activitats que desenvolupen la seua motricitat fina i també amb jocs per a que poc a poc, tant en grups com individualment s’interessen per aquest aspecte i aprenen amb ganes i alegria. Es diferenciaran les grafies de les lletres de altres aspectes.
Iniciació a habilitats lógic-matemàtiques: Treballarem l’iniciació a les habilitats lógic-matemàtiques ja que a la llei es obligatori iniciar-los en aquest aspecte, això ho aconseguirem amb jocs i amb fitxes animades per a que desenvolupen la seua capacitat fina. Treballarem amb diversos materials per a desenvolupar no soles els números sinó problemes lògics adaptats per a xiquets i també treballarem la geometria on amb diferents formes treballarem aspectes com l’altura, les formes...
Psicomotricitat: Aquest és un taller imprescindible per al qual contarem amb un espai a soles per a practicar-la amb diferents recursos. Es imprescindible ja que cal familiaritzar els xiquets amb el esport i que amb jocs i pràctiques que desenvoluparan les seues habilitats motrius, tindran consciència de que és bo fer esport tindran constància i la rutina per practicar-lo algunes vegades sense que ningú li ho demane. Amb aquesta activitat coneixeran el seu propi cos i el dels demés, volem afavorir el domini del moviment corporal per facilitar la relació i la comunicació que el nens estableixen entre ells, el món i els objectes.
Anglès: Farem anglès ja que al Decret 38-2008 ho diu: “Descobrir l’existència d’altres llengües en el marc de la Unió Europea, i iniciar-se en el coneixement d’alguna d’estes” i cal:
1. El descobriment progressiu de nou lèxic i de noves i genuïnes estructures gramaticals, entonació i pronunciació.
2.La comprensió de la idea global de textos orals en situacions habituals d’aula i quan es parla de temes coneguts i predicibles.
3.El coneixement progressiu del funcionament de la llengua oral amb curiositat i interés pels seus aspectes diferencials respecte a les llengües
cooficials.
4. L’interés per participar en interaccions orals en les rutines i situacions habituals de comunicació.
Ho farem amb jocs que activitats que canviaran cada 25 minuts.

Relaxació: Farem relaxació després del pati ja que els xiquets tornen molt cansats i cal relaxar-los. Farem activitats de relaxació en la que entraran coses com la risoterapia adaptada a l’educació infantil, amb conta contes etc.
Temps lliure: Li donarem un temps lliure ja que així podran desenvolupar les seues capacitats, donant-li confiança en que facin el que vulguen. Les capacitats cal desenvolupar-les i cal que nosaltres li donem tots els medis per fer-ho, damunt si lis donem confiança es sentiran segurs sense cap tipus de por.
Racons:  Els racons  són una proposta metodològica que fa possible la participació activa del xiquets en la construcció dels seus coneixements, els portaran a terme a l’aula ja que potencia les necessitats i les ganes d’aprendre dels xiquets , desenvolupa l’esperit de recerca i afavoreix l’ utilització de diferents tècniques i estratègies per trobar solucions als problemes i els fan treballar autònomament, entre altres coses. L’aula estarà organitzada per racons. El racó de la natura, de la plàstica, de la lògica, racó saludable, racó dels sentits i de la música. Així podran anar canviant de racó segons grups, ja que es aconsellable que es mouen per grups, per a que el racó no es trobe saturat de gent. A cadascú d’aquestos racons es desenvoluparan activitats variades amb diferents graus de dificultats per atendre la diversitat, hauran propostes de treball individual, en grup o en parelles.
Tallers: Anem a fer tallers ja que participaran pares i mares sempre que es puga, i també ho faran els distints membres de la comunitat educativa, són importants ja que amb ells s’aprenen tècniques determinades, adquireixen hàbits de respecte, neteja i ordre, aprofitarem diferents materials i sempre que siga possible els reciclarem. Amb els tallers s’enforteix la memòria i l’atenció, es fan activitats multi sensorials i motiven molt als xiquets.
Els tallers seran diferents al llarg del curs, per a que desenvolupen diferents capacitats i per a que a la fi de cadascú tinguen un treball fet per ells que podran conservar i portar-se a casa el que els farà sentir-se bé i amb alegria i il·lusió. També ajudaran a seguir instruccions sistematitzades i dirigides que com poc a poc va pujant la dificultat desenvoluparan millor l’aspecte de millorar en la feina.
Expressió corporal o llenguatge corporal: És important ja que segons el Decret 38-2008 descobreix la experimentació de gestos i moviments com recursos corporals per a l’expressió i la comunicació. S’utilitza amb l’ intenció comunicativa i expressiva segons les possibilitats motrius del propi cos en relació a l’espai i temps. Treballarem la representació espontània de personatges, fet i situacions individuals i compartides. Treballarem  les activitats de dramatització, balls,  jocs simbòlics i altres jocs d’expressió corporal.

Religió: La religió es donarà ja que està inclosa d’acord amb la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació. Els pares o tutors sempre podran decidir si els seus xiquets donaran o no la religió, en cas que no es crearà una activitat alternativa. Sempre sense cap tipus de discriminació.

Informàtica: Es donarà una classe d’informàtica en la que s’utilitzaran diferents recursos de tecnologies de la informació i de la comunicació, ja que cal segons el Decret 38-2008 l’apropament  a les produccions TIC breus i senzilles i la iniciació en l’ús dels instruments TIC. aquestes tecnologies poden  ser de gran profit per a la xiqueta i el xiquet d’Educació Infantil utilitzant- les en este àmbit com a recurs didàctic i projecció de futur.

·         Segons tots aquestes àmbits de l’horari es desenvoluparan diverses activitats per fer unitats didàctiques, amb les que jugarem, observarem, experimentarem, descobrirem i aprendrem fent.
·         Totes les activitats com les iniciacions a les habilitats lògic-matemàtiques i a la lecto-escriptura, l’anglès, la religió i l’informàtica tindran jocs relacionats amb aquestes conceptes per a que les classes no siguin avorrides i per a que es troben amb atenció.  Canviarem d’activitat cada 25 minuts ja que és el màxim que poden estar prestant atenció, es canviarà d’activitat en tots  els moments, tant com en l’assemblea com en la religió, els tallers etc, es a dir, en tots.

No hay comentarios: