viernes, 26 de abril de 2013

Evaluación final


AREA DE COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ
1
2
3
4
5
OBSERVACIONS
LLENGUATJE ORAL


NECESITATS DE COMUNICACIÓ


Manifesta sentiments.


Es preocupa pels demés.


Parla amb la comunitat educativa.


Gesticula quan parla.


COMPRENSIÓ


Compren les explicacions.


EXPRESSIÓ ORAL


Pregunta si no entén alguna cosa.


Té un bon vocabulari.


Utilitza un llenguatge fluït.


Memoritza cançons, poesies etc.


Inventa històries i les explica.


Utilitza expressions de cortesia.


PRONUNCIACIÓ


S’entén el que diu.


Alguns sons tenen dificultat per a ell/ella.


LLENGUATGE ESCRIT


CONEIXEMENT I SIGNIFICAT


Diferència escriptura i dibuixos.


INTERES CAP A LA LECTURA


Comprèn les narracions llegides pel mestre.


Mira llibres i fa que llig, S’ho inventa.


Fa hipòtesis del que llig.


ESCRIURE


Reconeix el seu nom escrit.


Sap reproduir-lo sense model.


Reconeix algunes lletres.


PLÀSTICA


Necessita orientació i guia per a treballar.


Fa cas a les indicacions del mestre.


Dibuixa persones i cases.


Pinta sense eixir-se.


MUSICA


Fa sons d’animals.


Li agrada escoltar musica.


Li agrada tocar instruments.


Li agrada cantar.


Segueix el ritme de les cançons.


EXPRESSIO CORPORAL


Expressa emocions amb gestos.


Imita bé els moviments i desplaçaments.


RELACIONS, REPRESENTACIO DE L’ESPAI


Diferencia característiques d’objectes.


Reconeix figures geomètriques.


Col·loca els objectes amb percepció de l’espai


Compara quantitats (més, menys..).

Compta fins 10 sense errors.
*       Estarà valorat de 1 a 5, segons el grau de aceptació de l’enunciat. 1 seria el menor grau d’aceptació i 5 el major grau.

No hay comentarios: